Audiomenadžment u turizmu

Audiomenadžment u turizmu

UVOD

Priručnik se bavi audiomenadžmentom u razvoju turizma destinacije. Nudi prve spoznaje o audiomenadžmentu u hrvatskom turizmu i otvara temu o upravljanju zvukom i glazbom u ponudi i promociji s ciljem razvijanja novih doživljajnih vrijednosti. Polazište sagledavanja problema je interdisciplinarno. Akustička perspektiva razmatra se u okviru akustičke ekologije, a ekonomska u okviru partnerskog udruživanja u upravljanju valorizacijom zvuka i glazbe. Analiza audiomendžmenta u hrvatskom turizmu temelji se na istraživanjima koja su provedena 2019. i 2020. godine, s ciljem dobivanja uvida u sadašnje stanje valorizacije zvuka i glazbe i scenarij razvoja u budućnosti. Istraživanja su se vršila u sklopu projekta „Audiomenadžment u funkciji održivog razvoja hrvatskog turizma“, koji su podupirali Hrvatska turistička zajednica i Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Filozofski fakultet. Voditelji projekta bili su Christian Stipanović redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te predstojnik Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, koji je autor dvaju sveučilišnih udžbenika, 8 poglavlja u knjigama, 80 znanstvenih radova iz područja strateškog menadžmenta, događajnog (event) menadžmenta, poslovne inteligencije, logistike, i Diana Grgurić izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Odsjeka za kulturalne studije, koja je autorica 5 knjiga i preko 30 članaka vezanih za akustičku ekologiju, intermedijalnost glazbe i književnosti te popularnu i tradicijsku glazbu.   

Priručnik se sastoji od uvodnog dijela u kojemu se definira i određuje opseg problema AUDIOMENADŽMENTA U TURIZMU. Zatim se u poglavlju TURIZAM, GLAZBA I ZVUK, glazba i zvuk sagledavaju kao turistički resursi pozitivnih vrijednosti, čije se negativne posljedice u obliku buke  razmatraju u idućem poglavlju PROBLEM ZVUČNOGA ONEČIŠĆENJA. SredišnjI dio priručnika bavi se audiomenadžmentom u hrvatskom turizmu. Postojeća situacija analizira se u poglavlju UPRAVLJANJE GLAZBOM I ZVUKOM U HRVATSKOM TURIZMU, dok se aspekti budućeg razvoja audiomenadžmenta u hrvatskom turizmu razmatraju u poglavlju SCENARIJ RAZVOJA. U poglavlju MODEL AUDIOMENADŽMENTA predstavlja se i analizira konkretan prijedlog modela audiomenadžmenta koji je izrađen na principima akustičke ekologije i partnerskog ekonomskog udruživanja. Posljednje poglavlje ZAKLJUČNA RAZMATRANJA nudi pogled na važnost audiomenadžmenta u rekoncepciji i razvoju novog turizma destinacije. Priručnik uključuje POJMOVNIK stručne terminologije i LITERATURU. S obzirom na činjenicu da je nastao u sklopu istraživačkog projekta o audiomenadžmentu u hrvatskom turizmu, njegova se relevantnost ogleda u neposrednim rezultatima i analizama provedenih istraživanja s pripadajućim studijama o hrvatskom audiomenadžmentu koje su objavljene na web stranicama Hrvatske turističke zajednice.  

Priručnik pruža relevantne informacije i o temi buke koja je na velika vrata ušla već i u područje onečišćenja okoliša, skrećući pažnju na akustički okoliš kojemu je upravo turizam jedan od velikih prijetnji zbog turističkih stalno rastućih zahtjeva. Cilj priručnika je utvrđivanje važnosti valorizacije glazbe i zvuka u okviru održivog razvoja turističke destinacije, kao i unapređenja samog upravljačkog procesa koji u izazovima suvremenih kretanja iziskuje svestrani pristup. Dovodeći u interakciju akustičko i ekonomsko okruženje u upravljanju, priručnik o audiomenadžmentu nastoji potaknuti aktivno promišljanje održivog razvoja turizma kao jedinstvenog cilja bilo koje ekonomske aktivnosti koji štiti dobrobit ljudi bez ugrožavanja ili kompromitiranja opstanka prirodnih vrsta i zajednica i njihovih odnosa u zajedničkom okolišu. (UNEP).  

Priručnik je financiran iz sredstava znanstvenog projekta uniri-18-39 Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacije.

Cilj audiomenadžmenta > < Naslovnica