Audiomenadžment u turizmu

Prijedlog modela Audiomenadžmenta

Audiomenadžment uključuje praćenje procesa valorizacije zvuka i glazbe koji se temelji na funkcijama planiranja, organiziranja, vođenja, upravljanja ljudskim resursima i kontrole.

Prijedlog modela uključuje kontinuirano unapređivanje valorizacije zvuka i glazbe u ponudi i promociji temeljeno na Demingovu ciklusu kvalitete (PDCA – plando check act). 

U fazi planiranja definira se poslovna politika prema glazbi i zvuku, određuje pozicija u plasmanu i razvoju, postavljaju se ciljevi, zadaci i aktivnosti za njihovo ostvarenje; valoriziraju se preduvjeti razvoja u kreiranju nove vrijednosti i doživljaja za turista. Organizacija se temelji na sinergijskom povezivanju i suradnji, aktivnom uključivanju svih dionika, horizontalnoj strukturi i timskom radu temeljenom na tehnikama kreativnosti i generiranju znanja. Vođenje i upravljanje ljudskim resursima odnose se na ulaganje u djelatnike i njihovu edukaciju i autorizaciju u implementaciji audiomenadžmenta. Vođenje pokreće promjene i inovacije na temelju kulture učenja i upravljanja djelatnicima i stanovništvom. Kontrola mjeri učinkovitost audiomenadžmenta i definira načine unapređenja procesa. 

Audiomenadžment mora dati kontinuirani odgovor na izazove sve turbulentnijega turističkog tržišta, posebno aktivnosti konkurenata i promjene preferencija turista (kako biti bolji i drugačiji u odnosu na konkurente, kako prepoznati i preduhitriti aktivnosti konkurenata). Preduvjet je stvaranje svijesti o mogućnostima zvuka i glazbe u ponudi i promociji (analiza troškova i koristi (cost-benefit) analiza mora dokazati da financijska sredstva uložena u upravljanje zvukom i glazbom u ponudu i promociju rezultira višestrukom koristi). Cilj je audiomenadžmenta odgovoriti na izazove kako valorizirati glazbu i zvuk kao resurse na temelju akustičkoga dizajniranja i planiranja u konkurentsku prednost. 

Slika 3: Model audiomenadžmenta

Akustičko dizajniranje uključuje kreiranje projektnih rješenja za anuliranje negativnih zvučnih produkata (buka), održavanje, pojačavanje ili dodavanje željenih zvukova i glazbenih sadržaja. Mjerenje razine zvučnog tlaka i vršenje procjene zvučnog okruženja u funkciji su kontrole osiguravanja akustičke kvalitete okruženja. 

Estetska načela akustičkog projektiranja zvuka uključuju upravljanje sastavnicama zvučnog okoliša u skladu sa:

  1. zaštitom od buke
  2. zaštitom vrijednosnih zvučnih sastavnica prostora
  3. kreativnim načelom dodavanja novih zvučnih sastavnica u prostor u funkciji unapređivanja audioponude i audiobrendiranja destinacije.

Unapređivanje audioponude i promocije podrazumijeva razvoj audiomenadžmenta na svim razinama (destinacije, dionika) koje moraju biti povezane i integrirane (vertikalno, horizontalno) u cilju valorizacije zvuka u prepoznatljivu nijansu presudnu u privlačenju turista. Audioponuda treba biti sinergijski povezana s ostalim oblicima ponude, posebno kulturnim i kreativnim turizmom u kreiranju integralnog proizvoda. 

Ključna je izrada koncepcije razvoja audioturizma (analiza sadašnjeg stanja, definiranje ciljeva i načina inoviranja strategija) u funkciji kontinuiranog unapređivanja audioponude i promocije (sustavni koordinirani razvoj, a ne razvoj temeljen na izdvojenim poduzetničkim inicijativama koje zatire umrtvljenost sustava). 

Koncepcija razvoja nastaje kao rezultat konsenzusa svih dionika na svim razinama i aktivnog uključivanja domicilnog stanovništva (generator malog i srednjeg poduzetništva) i turista u sukreiranju ponude. 

Uspješan model audiomenadžmenta pretpostavlja izgradnju na kulturi znanja i učenja, na sustavnom i kontinuiranom uključivanju i povezivanju zainteresiranih dionika (hotelska poduzeća, ugostiteljski objekti, turistička zajednica, specijalizirane agencije, folklorna društva, udruge, proizvođači suvenira, glazbene ustanove i ustanove u kulturi, škole, javni sektor, organizatori događaja, umjetnici i dr.). 

Model povezivanja moguće je temeljiti na tourism product clubu,koji je u funkciji razvoja prepoznatljivoga i inovativnoga glazbenog proizvoda. 

Upravljanje tourism product cluba temelji se na sinergiji svih dionika pod vodstvom ključnoga dionika (najznačajniji nositelj ponude, turistička zajednica, destinacijske menadžment organizacije (DMO), specijalizirana agencija) uz implementaciju timskog rada, horizontalne strukture, aktivnog sudjelovanja svih dionika u odlučivanju temeljenog na tehnikama kreativnog mišljenja i posvećenosti turistu u cilju kreiranja nove vrijednosti za turista, ponudu i destinaciju. 

U model upravljanja mora biti uključeno i domicilno stanovništvo.  

Osnove za unapređenje audiomenadžmenata

  • Izrada standarda za procjenu akustičke slike u destinaciji
  • Cjeloživotno obrazovanje – kontinuirano stjecanje znanja i istraživanje tržišta
  • Razvijanje sustava za mjerenje kvalitete i isplativosti provedenih glazbenih programa
  • Oko ideje glazbenog i akustičkog turizma umrežavaju se zainteresirani dionici s ciljem stvaranja nove vrijednosti. Okupljanje dionika mogu pokrenuti turističke zajednice te koordinacije načelnika i gradonačelnika destinacija.

Audiomenadžment se mora temeljiti na kontinuiranom istraživanju tržišta te aktivnom promišljanju i kreiranju budućnosti u generiranju novih glazbenih rješenja u inoviranju ponude i promocije hrvatskog turizma i kreiranju novog doživljaja za turista. 

Audiomenadžment – upravljanje zvukom i glazbom – treba aktivno uključiti u proces rekoncepcije integralnog proizvoda destinacije koji se temelji na održivom razvoju i autohtonim vrijednostima s funkcijom pružanja jedinstvenog doživljaja i novog iskustva, kao i u procesu brendiranja turizma kao audiodestinacije koja je iznimnih akustičkih kvaliteta.

ZAključNA RAZMATRANJA  > < Valorizacija zvuka i glazbe