Audiomenadžment u turizmu

Upravljanje glazbom i zvukom u hrvatskom turizmu

Istraživanje sadašnjega stanja upravljanja zvukom i glazbom – audiomenadžmenta – u hrvatskom turizmu provedeno je putem upitnika koji je ispunilo 195 predstavnika turističkih zajednica županija, gradova i općina u travnju i svibnju 2019. godine u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. ​Upitnik se sastojao od 24 pitanja kojima su se prikupili: relevantni podaci (npr. broj ostvarenih noćenja) te stavovi (bilo u obliku pitanja s otvorenim odgovorima, bilo u obliku procjenjivanja određenih vrijednosti na Likertovoj ljestvici (1–5), bilo rangiranjem ponuđenih vrijednosti.

Poveznica na cjeloviti tekst studije Istraživanje sadašnjeg stanja upravljanja zvukom i glazbom u hrvatskom turizmu: Analiza stavova destinacijskog menadžmenta

Iz rezultata analize audiomenadžmenta u hrvatskom turizmu, na primjeru 195 hrvatskih mikrodestinacija izdvajaju se sljedeći rezultati: 

Na temelju usporedbe ocjena važnosti zvuka i glazbe u ponudi i promociji, ocjena kvalitete turističke ponude i promocije destinacije te ocjena uključenosti zvuka i glazbe u ponudi i promociji destinacije (slika 1) ​vidljivo je da su direktori turističkih zajednica svjesni važnosti i mogućnosti zvuka i glazbe u ponudi (prosječna ocjena 4,19) i promociji (prosječna ocjena 4,14).  

U odnosu na pokazatelje sadašnjega stanja kvalitete ponude i promocije te uključenosti glazbe i zvuka u turizmu, važnost zvuka i glazbe u ponudi i promociji bolje je ocijenjena, što dokazuju prosječne ocjene, kao i broj ispitanika koji važnost ocjenjuju maksimalnom ocjenom „izvrstan“. Zanemarivo malen broj ispitanika ocjenjuje važnost glazbe i zvuka u ponudi i promociji niskim ocjenama (ocjena 1 i 2), što dokazuje da su svjesni njihove važnosti bez obzira na posebnosti i karakteristike turističkoga poslovanja. Kvaliteta ponude destinacija (prosječna ocjena 3,53) neznatno je bolje ocijenjena od kvalitete promocije (prosječna ocjena 3,52), što potvrđuje nužnost sinergije u procesu permanentnog inoviranja ponude i promocije. 

Hrvatski turizam nedovoljno valorizira prirodne preduvjete u generiranju konkurentskih prednosti temeljenih na inovacijama i kvaliteti u funkciji održivog razvoja. Uključenost zvuka u turističkoj ponudi (prosječna ocjena 3,43) bolje je ocijenjena od uključenosti zvuka u promociji (prosječna ocjena 3,19). (Ocjene uključenosti zvuka i glazbe u ponudi i promociji značajno su niže u odnosu na ostale promatrane pokazatelje – kvalitetu ponude i promocije te važnosti zvuka i glazbe u ponudi i promociji.) 

Na nedovoljnu uključenost zvuka i glazbe upozorava činjenica da je sadašnjem stanju mali broj ispitanika dodijelio maksimalnu ocjenu („izvrstan“). To upozorava na potrebu za kontinuiranim i sustavnim poboljšanjima ponude te pogotovo promocije (kreiranje zvučnoga brenda, valorizacija autohtone glazbe u predstavljanju na tržištu…) koji će se temeljiti na kulturi znanja i učenja. 

Glazbena ponuda

Hrvatska je destinacija glazbenih festivala: Ultra, INMusic Festival, Hideout, LoveInternational , Rise Up… 

Sporadično se kao oblici ponude pojavljuju glazbene radionice, glazbeni visit tour, zvučne glazbene instalacije, akustički specifični prostori.

< Problem zvučnog onečišćenja Valorizacija zvuka i glazbe >